کارهای بزرگ را به تنهایی نمی توان انجام داد.

از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه IT و تجارت الکترونیک و مباحث مرتبط فعالیت دارند و تمایل به همکاری دارند، تقاضا می شود فرم درخواست همكاري را از منو انتخاب نموده و آن را پر نمایند. برای همکاری هیچ پیش شرطی از سوی شرکت تجارت پردازان پیام تعیین نشده است. ما سعی خواهیم نمود تا با خواسته های شما منعطف باشیم. نام و مشخصات همکاران در لیست همکاران نمایان خواهد بود. چنان چه همکاران تمایلی به نمایش جزییات اطلاعاتشان نداشته باشند. می توانند با برقراری یک تماس این مسئله را به راحتی حل نمایند.